EKONOMİ

Tarım:
İl’de tarımsal faaliyetler küçük, çok parçalı, meyil derecesi diğer illere göre yüksek olan arazilerde yapılmaktadır. İI hudutları içerisinde bulunan Çoruh Nehri ve bunu besleyen kollarının oluşturduğu vadilerde turfanda sebze ve meyve yetiştiriciliği faaliyetleri yaygın şekilde yürütülmektedir. Tarımsal işletmeler çoğunlukla küçük aile işletmeciliği şeklindedir ve işletme başına düşen arazi miktarları oldukça düşüktür. Tarımsal gelir yeterli düzeyde olmadığından sermaye birikimi sağlanamamaktadır. Bu nedenle tarıma dayalı sanayi sektorü il’de gelişme alanı bulamamıştır.

Tarımsal Arazi:
İldeki tarıma elverişli arazi 169.764 hektar olup, il yüzölçümünün % 22′sini teşkil etmektedir. Bu alanlardan mera ve çayır alanları çıkarıldığında ekili – dikili alan il yüzölçümünün % 7 sini teşkil eder. Sulanabilme imkanına sahip olan tarım arazisi miktan 34.000 hektar olup bu miktar kültür arazileri toplamının % 20′sidir.

Tanmsal Üretim:
Genel olarak il topraklarında endüstriyel bitkiler ve hububat üretimi yapılmakla birlikte, baklagiller ve çeşitli sebze  üretimide 

yaygındır. Üretilen başlıca ürünler çay, fındık, fasulye, patates, yem bitkisi, üzüm, mısır ve çeşitli meyveler. Karadeniz’e kıyısı olan Arhavi ve Hopa’da deniz balıkçılığının önemli yeri bulunmaktadır. 2001 yılında denizlerden elde edilen su ürünleri miktarı 33.955 ton, iç sularda ve tesislerde üretilen su ürünleri miktarı ise 605 tondur.2002 Yılı sonu itibariyle kültür balıkçılığında, aile işletmeleri dahil mevcut işletme sayısı 35 adet olup, bu işletmelerin toplam üretim kapasitesi 508 ton / yıl, kullanılan kapasite ise 475 ton / yıldır. 35 adet işletmeden 3′ü kaynak kullanımını destekleme fonundan, 1 adet işletme İl  Özel İdaresince, diğer işletmeler ise tamamen özel teşebbüs imkanları ile kurulmuştur. Bu işletmelerden 18 adedinin kapasitesi 10 ton / yıl ve üzeridir. Küçük aile işletmesi niteliğinde olan 17 adet işletmenin kapasitesi 3 ton / yıl civarındadır.

İl’de 2002 Yılı itibariyle 50.200 fenni ve 4.100 eski usul kovan mevcuttur. 1996 Yılında 29.000 oIan arı koloni sayısı 2002 Yılımda 54.300′e ulaşmıştır.

İI’de özel sektöre ait saf kafkas ırkı ana arı üretim işletmesinin uygulanan projesi kapsamında, 1999 yılında 2.000, 2000 yılında 3.200 ve 2001 yılında da yaklaşık 6000 ana arı üretimi gerçekleştirilmiştir.

İl genelinde tarımsal üretime uygun arazilerin kıtlığı, mevcut alanların maksimum verimle değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla başta Yusufeli ilçesi olmak üzere il genelinde seracılığın geliştirilmesi çalışmalarına önem verilmektedir. 11 genelinde toplam 197 adet serada, 52.283 m2 alanda tamamı faal olarak örtü altı yetiştiriciliğine devam edilmektedir.